Archive | 6 november, 2012

Flyktingar utvisas trots att de har rätt att stanna!

Flyktingkonventionen och svensk lag slår fast att asylsökanden som flyr undan våld,  hot och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet ska tilldelas asyl i Sverige. De som söker asyl i Sverige av HBT-skäl måste tas på ett allvarligare sätt än vad som sker idag. Många av de som skickas tillbaka försvinner spårlöst, torteras, fängslas eller dödas.

På Migrationsverkets egen hemsida står det vilka som kan ha rätt till uppehållstillstånd. Där står bland annat:

”Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:

  • ras
  • nationalitet
  • religiös eller politisk uppfattning
  • kön
  • sexuell läggning eller
  • tillhörighet till viss samhällsgrupp.
Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.”

Svensk flyktingpolitik ter sig då rätt märklig och Sveriges agerande strider både mot lagen och flyktingkonventionen.

Därför glädjer det mig mycket att hitta en debattartikel i ämnet på QX.
Denna debattartikel är skriven av sju ungdomsordföranden från vitt skilda håll inom politiken.

Om det nu råder en så allena samstämmighet så, riv upp, gör om och gör rätt!

 

Annonser